Kancelaria

Kancelaria świadczy szeroko pojętą pomoc prawną dla przedsiębiorców, osób prywatnych i instytucji.

Pomoc prawna jest udzielana z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta, gwarantując poufność oraz rzetelne podejście do każdej z prowadzonych spraw.

Kancelaria wspiera swoich Klientów w szczególności w sprawach dotyczących:

 • prawa gospodarczego i handlowego a w szczególności w zakresie:
  1. stałej i kompleksowej obsługi spółek  oraz przedsiębiorców,
  2. zakładania spółek, rejestracji i zmiany w KRS,
  3. sporządzania i analizy umów handlowych,
  4. zaskarżania uchwał,
  5. spraw dotyczących odpowiedzialności członków zarządu,
  6. zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
 • prawa cywilnego a w szczególności w zakresie:
  1. spraw spadkowych,
  2. spraw dotyczących własności, użytkowania, służebności,
  3. spraw dotyczących umów i dochodzenia związanych z nimi roszczeń,
  4. spraw dotyczących odszkodowań i zadośćuczynienia,
  5. spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych;
 • prawa pracy a w szczególności w zakresie:
  1. odszkodowania albo przywrócenia do pracy w przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę,
  2. ustalenia istnienia stosunku pracy,
  3. zwolnień grupowych,
  4. spraw o godziny nadliczbowe,
  5. zakazu konkurencji w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy,
  6. odszkodowania za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy;
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego a w szczególności:
  1. rozwodów,
  2. separacji,
  3. alimentów,
  4. władzy rodzicielskiej,
  5. opieki i kurateli,
  6. kontaktów z dzieckiem,
  7. ubezwłasnowolnienia,
  8. ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa;
 • prawa administracyjnego a w szczególności w zakresie:
  1. postępowania przed organami administracji publicznej rządowej i samorządowej,
  2. postępowania sądowego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  3. obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego,
  4. prawa budowlanego;
 • prawa lokalowego a w szczególności w zakresie:
  1. przygotowania umów najmu, sprzedaży oraz dochodzenia należności wynikających z tych umów,
  2. odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu,
  3. spraw o eksmisję,
  4. zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych,
  5. obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni;
 • prawa karnego oraz prawa wykroczeń a w szczególności w zakresie:
  1.  obrony we wszystkich stadiach postępowania karnego tj. przygotowawczym, sądowym oraz w postępowaniu wykonawczym,
  2. występowania w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w sprawach o przestępstwa oraz w sprawach o wykroczenia,
  3. przygotowania pism procesowych i wniosków dowodowych;
 • windykacji należności a w szczególności w zakresie:
  1. reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym,
  2. pomocy prawnej celem polubownego załatwienia sporu,
  3. powództw przeciwegzekucyjnych,
  4. skargi na czynności komornika,
  5. sporządzania wniosków egzekucyjnych;
 • prawa autorskiego